​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត និងឱកាស ដល់និស្សិតបង្ហាញស្នាដៃ ក្នុងការផលិត រ៉ូបូតបម្រើសេវាកម្មថែទាំអ្នកជំងឺ 

ក្នុងឱកាសនៃទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១ (ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១) ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត និងឱកាស ដល់និស្សិតបង្ហាញស្នាដៃ ក្នុងការផលិត រ៉ូបូតបម្រើសេវាកម្មថែទាំអ្នកជំងឺ 
ដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជន ពីTVET ដែលបានផ្តល់ជំនាញពិត និងអាជីព កាន់តែប្រសើរ ទាំងបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។
https://youtu.be/TWb7ttiQe2s

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE