អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

​​​​​​​​​​

NTTI Mission

Create the opportunities for students by providing high quality and competency (Theories, Practice and Ethics) of Technical Vocational Education and Training

Provide a unique of technical and vocational training to prepare them within technical skills to entrance the current and future needs of labor market.

The National Technical Training Institute is committed to its further development as a leading higher educational institution in Cambodia in providing Technical and Vocational Education and Training. It is committed to providing quality training courses in consistence with flexible and responsive National System of Technical and Vocational Education and Training to meet the needs of the labor market, developing a set of competency-based curricula for the technical and vocational centers of the country, training and upgrading capacity of the instructors and trainers, designing and producing a supply of appropriate teaching/ learning resources and becoming a center of excellence in instructor training in the region.

In particular, NTTI prepares students to become effective and active members of Cambodian society, with professional capacity to apply, develop and enrich the teaching process, science and technology.

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE