អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Master of Electrical Engineering

A Master’s degree in Electrical Engineering will teach you the necessary leadership and communication skills you need to advance in your engineering career. Students in a master’s degree program for Electrical Engineering will acquire advanced skills in math, science, decision making and problem solving. They will become a specialist in the technology services arena and develop skills from designing and building medical technical devices to working with architects in designing buildings. As an electrical engineer, you will be a part of a decision support team focused on problem solving and investigative methods of troubleshooting. They will advance their leadership skills and become a team leader able to counsel peers in decision making and problem solving. As a graduate of a Masters program, your oral and written communication skills will be enhanced, and you will develop technical manuals within your field. The foundation of your career will be your ability to work in groups. In choosing to earn a Masters degree in electrical engineering, you will be entering into a highly rewarding and demanding career. A strong sense of commitment will be essential in maintaining an advancing work environment due to the rapid changes in the technological industry. Graduates in the field of Electrical Engineering may seek leadership positions in government, research and technical sales.

ល.រ មុខវិជ្ជាសិក្សា
គំនិតរចនាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្រាប់អគារមធ្យម និងអគារខ្ពស់
ការគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី
បង្កើតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅទីជនបទ
បច្ចេកវិទ្យា និងធនធានថាមពល
ការរៀបចំថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំរើបំរាស់ថាមពល
វិភាគប្រព័ន្ធថាមពល
ការរចនា និងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធថាមពល
ការប៉ាន់ប្រមាណ និងវិភាគតម្រូវការថាមពល
Photo voltaic and Hybrid Power Management and Design
១០ ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនី
១១ Demand-Side Management
១២ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងវាយតម្លៃគម្រោងថាមពល
១៣ Power System Optimization
១៤ Efficient Lighting and Day lighting
១៥ Electricity Economic and Planning
១៦ និក្ខេបបទ

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK