អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Library

Master of Civil Engineering

Civil Engineering is a broad field that includes structural, environmental, geotechnical and other specialties within the area of engineering in general. A masters in Civil Engineering includes a concentration in a specific subcategory, all of which are math and science intensive. Structural engineers study load bearing and weight distribution for construction, and geotechnical engineers study the physics of soil and are experts in pavement technology, for instance. Master Degree in Civil Engineering can open the door to a wide variety of careers in construction and engineering, including construction manager, engineering manager, and civil engineer at the local government level. Typical classes for this degree include Probability and Statistics for Civil Engineers, Engineering Project Management, Highway and Traffic Engineering, Urban Transportation Planning, Intermediate Hydrology and more.

ឆ្នាំទី ១ ឆមាសទី ១
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
សេដ្ឋកិច្ចសាងសង់
សំណង់ដែកទំនើប
បច្ចេកវិទ្យាបេតុងទំនើប
សំណង់បេតុងទំនើប
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ១ ឆមាសទី ២
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង
បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ដីទំនើប
វិស្វកម្មស្ពានទំនើប
អគារខ្ពស់ៗ
វិធីសាស្ត្រធាតុផ្សំជាក់ស្តែងនៃវិស្វកម្ម
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ១
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង
វិស្វកម្មបុកគ្រឹះទំនើប
សំណង់ឌីណាមិច
វិធីសាស្ត្រ និងប្រធានបទស្រាវជ្រាវ
ការរចនាអគារដោយប្រើ ជំនួយពីកុំព្យូទ័រ
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ២
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
និក្ខេបបទ ១២
សរុប ១២

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK