អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

ED library


មិនទាន់មានទិន្ន័យ

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ : ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទ : ០១២​ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែល :
sothy.yok@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ : លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែល :
mom_somach@yahoo.com

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ : មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៥៦៧ ៦៥១
អ៊ីម៉ែល :
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងសិក្សា
ឈ្មោះ : លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែល :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

នាយិការង
ឈ្មោះ : លោកស្រី ប៉េង លក្ខិណា
ទូរស័ព្ទ : ០៧៧ ៦៧៥ ៧២៧
អ៊ីម៉ែល :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK