ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi និងលោកនាយករង ព្រមទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់អគារ ៥ខ្នង

៣១-៥-២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi និងលោកនាយករង ព្រមទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់អគារ ៥ខ្នង និងបច្ចេកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញពីទីតាំងTVET Park។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE