សាស្ត្រាចារ្យ និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យា ក្រុមទី១ ចំនួន២០នាក់ បានស័្មគ្រចិត្តបំពេញបេសកកម្មបញ្ចូលទិន្នន័យ

សាស្ត្រាចារ្យ និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យា ក្រុមទី១ ចំនួន២០នាក់ បានស័្មគ្រចិត្តបំពេញបេសកកម្មបញ្ចូលទិន្នន័យ និងសរសេរកាត ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកម្មករ និយោជិត តាមរោងចក្រ សហគ្រាស និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE