បទបង្ហាញស្តីពី The Flipped Classroom ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មីនៃការអប់រំ៤.០ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

NTTI-ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតី និងផ្តល់បទបង្ហាញស្តីពី The Flipped Classroom ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មីនៃការអប់រំ៤.០ ក្នុងវេទិកាស្តីពី៖កិច្ចពិភាក្សា ចែករំលែក និងផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មី នៃការអប់រំ៤.០ ដល់គណៈគ្រប់គ្រង មន្រ្តី សាស្រ្តាចារ្យ នៃNTTI ក្នុងវិស័យ TVET នាថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័កព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលប្រជុំធំ វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវតុ្ថ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈmom_somach@yahoo.com
mom_somach@yahoo.com

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៦៧ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈmeas_sarith@ntti.edu.kh
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈsokchan48@yahoo.com
sokchan@ntti.edu.kh

នាយករងផែនការស្រាវជ្រាវ និង នាវនុវត្តន៍
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទៈ 017 566 977
អ៊ីម៉ែលៈ sorphorntun@ntti.edu.kh
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE