បទបង្ហាញស្តីពី The Flipped Classroom ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មីនៃការអប់រំ៤.០ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

NTTI-ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតី និងផ្តល់បទបង្ហាញស្តីពី The Flipped Classroom ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មីនៃការអប់រំ៤.០ ក្នុងវេទិកាស្តីពី៖កិច្ចពិភាក្សា ចែករំលែក និងផ្លាស់ប្តូរបរិបទថ្មី នៃការអប់រំ៤.០ ដល់គណៈគ្រប់គ្រង មន្រ្តី សាស្រ្តាចារ្យ នៃNTTI ក្នុងវិស័យ TVET នាថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័កព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលប្រជុំធំ វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE