អបអរសាទរ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០២១ 

NTTI- 5-3-2021 អបអរសាទរ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០២១ 
ក្រោមប្រធានបទ ស្ត្រី និងការអភិវឌ្ឍក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩ 
ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI និងនាយករង នាយិការង ព្រមទាំងមន្រ្តី សាស្រ្តាចារ្យ និងមានការចូលរួមពីអតីតមន្ត្រី (មន្រ្តីចូលនិវត្តន៍)ផងដែរ៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE