កាលបរិច្ឆេទពន្យាពេលដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី  

សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់និស្សិតបច្ចេកទេសជ្រាបថាវិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការពន្យាកាលបរិច្ឆេទដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី  ដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)  ដែលបានឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ នាព្រឹត្តិការណ៍ ២០-កុម្ភៈ-២០២១។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE