សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី៖ការផ្អាកដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តោះអាសន្នលើកគ្រប់កម្រិតសិក្សារយៈពេល ២សប្តាហ៍

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជម្ងឺរោគរាតត្បាត កូវិដ១៩ (COVID-19) ដែលបានកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស សូមធ្វើការផ្អាកដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តោះអាសន្នលើកគ្រប់កម្រិតសិក្សារយៈពេល ២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែ កុម្ភៈ ២០២១។ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀនវិញ វិទ្យាស្ថាន នឹងជូនដំណឹងពេលក្រោយ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE