អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

កិច្ចប្រជុំស្តីពី៖​Lan-Mekong Industry and Education integration, Lao PDR

ឡាវ-ថ្ងៃទី​១០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២៣​ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី​ នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​ បានអញ្ជេីញចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពី៖​Lan-Mekong Industry and Education integration, Lao PDR

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK