អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

ពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី៖«ការឈ្វេងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ»

កាលពីថ្ងៃទី២៤-ឧសភា-២០២៣​ពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី៖«ការឈ្វេងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ» ដែលបានដំណើរការរៀបចំអនុវត្តនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ក្រោមគម្រោង “យុវជន និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ” ដោយកិច្ចសហការគាំទ្រពីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រុមហ៊ុនឬទ្ធិពល ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដល់យុវជន ក្រោមអធិបតីភាព លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់ នាយករងសិក្សា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស។

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK