ប្រព័ន្ធការដាក់ពិន្ទុ និង ចំណាត់ថ្នាក់

ប្រព័ន្ធនៃការដាក់ពិន្ទុ

គ្រប់សកម្មភាពនៃការវាយតម្លៃកិច្ចការនីមួយៗ ត្រូវបានពិន្ទុសរុប ០ ដល់ ១០០

កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់

Image

វិធីនៃការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់គឺអាស្រ័យទៅលើ ពិន្ទុមធ្យមភាគនៃ លទ្ទផលឆមាសទី១ ពិន្ទុកម្មសិក្សា និង ពិន្ទុប្រឡងបញ្ចប់។ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ បើសិនជាមានលេខស្ទួន អាទិភាពទី១ គឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅនារី ទី២ គឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដែលមានអវត្ដមានតិច និងអាទិភាពទី៣ ផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាង។