វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី


វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី ( រយៈពេលសិក្សាចាប់ពី ២សប្តាហ៍ ដល់ ៦ខែ សិក្សាក្រៅម៉ោង)

ក្រៅពីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គវែងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ក៏មានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីផងដែរ វគ្គសិក្សាខ្លីទាំងនេះផ្តល់នូវជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់តម្រូវតាមទីផ្សារពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។ វគ្គសិក្សាខ្លីទាំងអស់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគាំទ្រដល់គោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានគោលដៅបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជនបទក្រីក្រអោយទទួលបាននូវសមត្ថភាពចំណេះ និងជំនាញដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។


មុខវិជ្ជានៃវគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លីរួមមាន

Image


Pedagogic Improvement Courses

Image


កម្មវិធី Design ផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនី

Image


កម្មវិធី Design ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

Image


ជួសជុលគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

Image


កម្មវិធី Design ផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

Image


បណ្តុះផ្សិត

Image


អ៊ុតសក់ និងធ្វើក្រចក

Image


ចិញ្ចឹមត្រី

Image


តម្លើងប្រពន្ធ័បំភ្លឺក្នុងអគារ

Image


តម្បាញ

Image


ជួសជុលសម្ភារៈអគ្គិសនី

Image


លេខាធិការ

Image


ជាងផ្សារ

Image


ជួសជុល និងថែរក្សាបរិក្ខារត្រជាក់