ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង Guangxi Polytechnic of Construction (GXPC) of P.R of China និងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (NTTI)

Image
Image
Image
Image
Image

Nanning-សៀលថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សកម្មភាពនៃកិច្ចពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (NTTI) ជាមួយ Dr. Wu Kun President of Guangxi Polytechnic of Construction (GXPC) of P.R of China។

កិច្ចពិភាក្សាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា សម្រេចគោលដៅ៖

  • ការបញ្ជូន និងផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានិស្សិតNTTI-GXPC។
  • ការបញ្ជូន និងផ្លាស់ប្តូរគ្រូបច្ចេកទេសNTTI-GXPC។
  • អភិវឌ្ឍ E-classroom, E-teacher សម្រាប់ពង្រឹងចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងចំណោមយុវជន។
  • ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិលើការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ជ្រាបលើប្រពន្ធ័ BIM ។ល។
  • និងគោលដៅអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៍(Cross Cultural)...។

post date: 2023-09-16