ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយក NTTI បានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទុរកថានៅក្នុងកម្មវិធី2023 China-ASEAN Forum of Cooperation

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ប្រទេសចិន-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយក NTTI បានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទុរកថានៅក្នុងកម្មវិធី2023 China-ASEAN Forum of Cooperation in Cultivating Industrialized High-Skilled Talents of Civil Engineering៕

post date: 2023-09-15