រសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi និងសហការី បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចគណៈប្រតិភូចិន

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

រសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi និងសហការី បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចគណៈប្រតិភូចិនផ្នែកការងារបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ដើម្បីសិក្សាពីបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកម្លាំងពលកម្មបច្ចេកទេសពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃដំណើរការបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មទំនើប៕

post date: 2023-12-07