ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី អញ្ចើញចូលរួមកម្មវិធី 2023 China-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) នៅប្រទេសចិន

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងសហការី បានអញ្ចើញចូលរួមកម្មវិធី 2023 China-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) ដើម្បីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា(MOU)នៅឯប្រទេសចិន ដែលកម្មវិធីនេះបារព្ធឡើងនៅខេត្ត Guizhou ទីក្រុង Guiyang P. R ប្រទេសចិន។

post date: 2023-08-28