ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាNTTI បានអញ្ជើញទទួលសំណេះសំណាល និងស្វាគមន៍ គណៈប្រតិភូចិន ដែលដឹកនាំដោយ Mr. YU Changxue Director of CCIPE ដើម្បីចុះទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាNTTI បានអញ្ជើញទទួលសំណេះសំណាល និងស្វាគមន៍ គណៈប្រតិភូចិន ដែលដឹកនាំដោយ Mr. YU Changxue Director of CCIPE ដើម្បីចុះទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាលើកិច្ចទំនាក់ទំនងការងារបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរវាងNTTI & CCIPE៕

post date: 2024-07-02