វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស សូមចូលរួមសហការរួមគ្នាក្នុងកម្មវិធី “យុទ្ធនាការ ១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា” ដើម្បីបរិច្ឆាគតាមលទ្ធភាពជូនដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា (តាមរយៈ QR របស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផា)

Image

-វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស សូមចូលរួមសហការរួមគ្នាក្នុងកម្មវិធី “យុទ្ធនាការ ១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា” ដើម្បីបរិច្ឆាគតាមលទ្ធភាពជូនដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា (តាមរយៈ QR របស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផា)។

-ចំពោះ សិស្ស-និស្សិត ដែលមានបំណងចូលរួមសកម្មភាពសង្គម ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការ និងការចូលរួមជាមួយកិច្ចសង្គមសម្រាប់កុមារកម្ពុជា ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

♡☆♡ សូមស្កែន QR របស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផា♡☆♡

post date: 2024-06-06