រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារវាយតម្លៃគម្រោងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ABD) ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារបច្ចេកទេស និងស្ថានភាពការងារគម្រោង៕

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារវាយតម្លៃគម្រោងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ABD) ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារបច្ចេកទេស និងស្ថានភាពការងារគម្រោង៕

post date: 2024-06-03