ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានដំណើរការកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងកែសម្រួលបច្ចេកទេសនៃនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិការងារ(SOP)

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានដំណើរការកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងកែសម្រួលបច្ចេកទេសនៃនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិការងារ(SOP) ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ដែលមានសមាសភាពចូលរួមជា នាយករង នាយិការង ប្រធានផ្នែក ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ រួមទាំងអនុប្រធានផ្នែក និងអនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ ទាំងអស់ សរុប ២៩រូប ស្រី ៦រូប។

post date: 2024-05-29