ក្រុមយុវជនNTTi ប្រមាណ ៤០០នាក់ បានចូលរួមគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់មិត្តភាពសប្បុរសធម៌ (រួមគ្នាដើម្បីសប្បុរសធម៌ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន) ០១☆ឧសភា☆២០២៤

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ក្រុមយុវជនNTTi ប្រមាណ ៤០០នាក់ បានចូលរួមគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់មិត្តភាពសប្បុរសធម៌ (រួមគ្នាដើម្បីសប្បុរសធម៌ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន) ០១☆ឧសភា☆២០២៤

post date: 2024-05-03