ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងលោក-លោកស្រីជា នាយករង ប្រធាន អនុប្រធាន និងមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសូត្រមន្ត ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤ ☆☆ នាថ្ងៃទី១

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងលោក-លោកស្រីជា នាយករង ប្រធាន អនុប្រធាន និងមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសូត្រមន្ត ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤

☆☆ នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ☆☆

post date: 2024-04-10