ឯកឧត្តមនាយក បានជួបជាមួយក្មួយៗ ប្អូនៗ សិស្សវគ្គC1លើជំនាញជួសជុលបរិក្ខា និងម៉ាសុីត្រជាក និងជំនាញតបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ ដែលកំពុងអនុវត្តផ្ទាល់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ២០២៤។

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ឯកឧត្តមនាយក បានជួបជាមួយក្មួយៗ ប្អូនៗ សិស្សវគ្គC1លើជំនាញជួសជុលបរិក្ខា និងម៉ាសុីត្រជាក និងជំនាញតបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ ដែលកំពុងអនុវត្តផ្ទាល់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ២០២៤។

post date: 2024-04-02