រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញអគ្គិសនី ជាមួយប្រតិភូអង្គការJICA ដែលដឹកនាំដោយ Mr. SUZUKI Mudai ។

Image
Image
Image

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញអគ្គិសនី ជាមួយប្រតិភូអង្គការJICA ដែលដឹកនាំដោយ Mr. SUZUKI Mudai ។

post date: 2024-04-02