25-3-24 សកម្មភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi អញ្ជើញចូលរួមរៀបចំបរិស្ថាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្ក្រាន្ត-NTTi

Image
Image
Image

25-3-24 សកម្មភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi អញ្ជើញចូលរួមរៀបចំបរិស្ថាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្ក្រាន្ត-NTTi

post date: 2024-03-28