សិក្ខាកាមC1 អនុវត្តបច្ចេកទេសផ្ទាល់លើ ការលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ នៅផ្ទៃខាង

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

សិក្ខាកាមC1 អនុវត្តបច្ចេកទេសផ្ទាល់លើ
ការលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ នៅផ្ទៃខាង

post date: 2024-02-04