សម្រាប់ការចូលរៀនវគ្គ2 NTTIនឹងបើកទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី29 ខែកុម្ភៈ 2024 ដូច្នេះសូមប្អូនៗសិស្ស និស្សិត រួសរាន់មកដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

សម្រាប់ការចូលរៀនវគ្គ2 NTTIនឹងបើកទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី29 ខែកុម្ភៈ 2024 ដូច្នេះសូមប្អូនៗសិស្ស និស្សិត រួសរាន់មកដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

post date: 2024-02-04