អនុបណ្ឌិត វិស្វកម្ម​សំណង់ស៊ីវិល

វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល គឺជាវិស័យដ៏ធំដែលរួមមានផ្នែកសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗ ផ្នែកបរិស្ថាន ផ្នែកភូមិសាស្ត្រ និងជំនាញដទៃ ទៀតជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទូទៅនៃវិស្វកម្ម។ ថ្នាក់ម៉ាស្ទ័របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ត្រូវបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត ដោយបន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ ជាពិសេស គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើ គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ។ វិស្វករខាងសំណង់សិក្សាទៅលើបន្ទុក និងទម្ងន់ដែលអគារអាចទ្រទ្រង់បាន ចំពោះវិស្វករខាងភូមិសាស្ត្រសិក្សាអំពីរូបភាពដី និងឯកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យារៀបចំផ្ទៃដី។ ម៉ាស្ទ័របច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល បានបើកទ្វារយ៉ាងធំទូលាយដល់មុខរបរផ្សេងៗជាច្រើនខាងផ្នែកសំណង់ និងវិស្វកម្ម រួមមាន អ្នកគ្រប់គ្រង ការសាងសង់ អ្នកគ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម និងវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ ។ មុខវិជ្ជាសិក្សាទូទៅ សម្រាប់កម្រិតនេះ រួមមាន ប្រូបាប និងស្ថិតិសម្រាប់វិស្វករសំណង់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិស្វកម្ម វិស្វកម្មចរាចរ និងផ្លូវថ្នល់ ការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅទីជនបទ ជលវិទ្យា ៘

ឆ្នាំទី ១ ឆមាសទី ១
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
សេដ្ឋកិច្ចសាងសង់
សំណង់ដែកទំនើប
បច្ចេកវិទ្យាបេតុងទំនើប
សំណង់បេតុងទំនើប
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ១ ឆមាសទី ២
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង
បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ដីទំនើប
វិស្វកម្មស្ពានទំនើប
អគារខ្ពស់ៗ
វិធីសាស្ត្រធាតុផ្សំជាក់ស្តែងនៃវិស្វកម្ម
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ១
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង
វិស្វកម្មបុកគ្រឹះទំនើប
សំណង់ឌីណាមិច
វិធីសាស្ត្រ និងប្រធានបទស្រាវជ្រាវ
ការរចនាអគារដោយប្រើ ជំនួយពីកុំព្យូទ័រ
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ២
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
និក្ខេបបទ ១២
សរុប ១២