ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា

រយៈពេល ២.៥ ឆ្នាំ សិក្សាពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង(៩០ក្រេដីត)

ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិស្សិតដូចខាងក្រោម៖

  • ដំឡើងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធឺណិត (WiFi, Hotspot)
  • ដំឡើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព បណ្តាញកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីសុសវែរ និងកម្មវិធីលើវិប
  • តម្លើង និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Windows, Linux, Ubuntu, CentOS, Debian…)
  • អភិវឌ្ឍគេហទំព័រលើបណ្តាញ និងគ្រប់គ្រប់ផ្ទាំងបញ្ជា (cPanel, Plesk, DirectAdmin…)
  • អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសុសវែរ សម្រាប់ដំណើរការលើកុំព្យូទ័រលើវេប និងលើស្មាតហ្វូន
  • រចនាក្រាហ្វិកកុំព្យូទ័រ (និមិត្តសញ្ញា ស្លាកសញ្ញា បដា ខិត្តប័ណ្ណ…)
  • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ថតវីដេអូ ការកែសម្រួលវីដេអូ ការផ្សាយវីដេអូ
  • គ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គម
Image
Image


មុខវិជ្ជាសិក្សា

Subject Y 1 Y 2 Y 3
S 1 S 2 S 1 S 2 S 1
1 Python Programming
2 System Analysis and Design
3 System Server Administration (Win & Lin)
4 Microsoft SQL Server
5 Object Oriented Programming
6 Web Application Development
7 Cisco Routing and Switching
8 Research Methodology
9 Information Security and Privacy
10 Arduino Bootcamp
11 Mobile Application Framework
12 IT Project Management
13 Digital Marketing
14 e-Commerce
15 M2M Communication System
16 Cyber Security Analysis
17 Thesis
* Required Higher Diploma degree

ឱកាសការងារ

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ និស្សិតនិងមានសម្ថភាពអាចចូលទៅបំរើការងារនៅតាមអង្គភាពស្ថាប័ននានា ដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖
+ អភិវឌ្ឍកម្មវិធីលើបណ្តាញវិប
+ អភិវឌ្ឍកម្មវិធីលើស្មាតហ្វូន
+ អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសុសវែរ
+ អភិវឌ្ឍគេហទំព័រ
+ គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ
+ វិភាគប្រព័ន្ធសុសវែរ
+ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
+ ជំនាញធុរកិច្ចលើអេឡិចត្រូនិក
+ ជំនាញដំឡើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ
+ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងមូលទិន្ន័យ
+ ជំនាញរចនាក្រាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
+ ជំនាញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
+ ជំនាញផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គម