បរិញ្ញាបត្ររង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន


រយៈពេល ២ ឆ្នាំ សិក្សាពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលមនុស្ស អង្គការនានា ពាណិជ្ជកម្ម ប្រើប្រាស់ពាសពេញពិភពលោក ដើម្បីបង្កើន រក្សាទុក ដំណើរការ និងធ្វើទិន្នន័យតាមវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពជាច្រើន ។ ការរីកចំរើនផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ក្នុងឧស្សាហកម្ម គ្រប់ប្រភេទនៅលើពិភពលោក ដូច្នេះតម្រូវការអ្នកបច្ចេកទេស ខាងព័ត៌មានវិទ្យាក៏មានច្រើនណាស់ដែរ។ ហេតុនេះ ហើយបានជាមានការធ្វើ សមាហរណកម្មនៃមុខវិជ្ជាជា ច្រើនក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ជាឧទាហរណ៍ មុខវិជ្ជា ព័ត៌មានវិទ្យា មានការសិក្សាផ្តោតសំខាន់ ទៅលើផ្នែកអប់រំ វេជ្ជសាស្ត្រ ធនាគារ រដ្ឋាភិបាល កងទ័ព ឬក៏ឧស្សាហកម្មកម្សាន្ត ។

Image
Image


មុខវិជ្ជាសិក្សា

Subject Y 1 Y 2 Y 3
S 1 S 2 S 1 S 2 S 1
1 Social and Morality
2 Computer Ethics
3 Microsoft Office
4 Beginner Web Programming
5 Mathematics For Computing
6 PC Troubleshooting and Maintenances
7 English Education
8 Computer Design and Publishing
9 Software Project Development
10 Dynamic Web Programming
11 Computer Networking
12 Interactive Multimedia Design
13 Data Structure and Algorithm
14 Mikrotik & Unifi
15 Internship & Exam

ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាគឺស្ទើរតែមិនអាចកំណត់បាន។ នេះដោយសារតែគ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម ទាំងអស់សុទ្ធតែប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីរក្សាទុកឯកសារ បញ្ជូន និងទាញយកទិន្នន័យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកអាជីពខាងផ្នែក IT អ្នកអាចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏បាន ហើយអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពរបស់អ្នកអោយត្រូវតាមតម្រូវការសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្ម អ្នកនឹងទទួលបានការងារភ្លាមៗ នៅក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា។ បរិញ្ញបត្រព័ត៌មានវិទ្យា នឹងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតសម្រាប់មុខរបរ ខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាយ៉ាងច្រើន។ មុខរបរផ្នែកនេះរួមមាន អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មាន អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ, អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងវិភាគប្រពន្ធ័កុំព្យូទ័រ។ មានក្រុមហ៊ុន កាន់តែច្រើនដែលផ្លាស់ប្តូរ ឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Internet និងតបណ្តាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់ផ្ទៃក្នុង ហើយនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមកុំព្យូទ័រ ដើម្បីតម្រឹមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងធ្វើជំនួញ។ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះ ត្រូវការអ្នកមាន ជំនាញច្បាស់លាស់ ដើម្បគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងដោះស្រាយបញ្ហា ខាងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះ។