បរិញ្ញាបត្ររង បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី

រយៈពេល ០២ឆ្នាំ សិក្សាពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោង ចំនួន ១២០ក្រេឌីត

ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសវិស្វកម្មអគ្គិសនី នឹងធ្វើឱ្យនិស្សិតមានអាជីពជាវិស្វករអគ្គិសនី ។ ម៉ោងសិក្សាមួយចំនួន ដែលនិស្សិត នឹងត្រូវសិក្សារួមមាន អេឡិចត្រូនិច ឌីជីថល សៀវគ្វីអគ្គិសនី, អេឡិចត្រូនិច សូលីដស្តាត គមនាគមន៍ និង គ្រឿងយន្តប្រើថាមពល និង អគ្គិសនី ។ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្មអគ្គិសនី នឹងធ្វើឱ្យនិស្សិតមានអាជីព ជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី ។ អ្នកបញ្ចប់ការ សិក្សានឹងមានជំនាញ និងចំណេះដឹងសំខាន់សំរាប់ធ្វើការ ក្នងុវិស័យអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច និងកុំព្យូទ័រ ។ វគ្គសិក្សា នេះនឹងផ្តោត ទៅលើការបង្ហាត់បង្រៀន អនុវត្ត នៅក្នុងវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី បំប៉នសមាសភាភពិភាក្សា ក្នុងថ្នាក់ជាទ្រឹស្តី ។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតនឹងមានឱកាស ធ្វើការក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ទូរគមនាគមន៍ឥតខ្សែ ថែមទាំង នៅវិស័យកុំព្យូទ័រ ។ ជំនាញដែលអ្នកសិក្សា នឹងសិក្សាកំឡុងពេលបានចុះឈ្មោះរៀនថ្នាក់ ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសវិស្វកម្មអគ្គសនីរួមមាន ជំនាញដោះស្រាយ បញ្ហា, ជំនាញបច្ចេកទេស ជំនាញត្រិះរិះ គិត វិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង ។

Image
Image


មុខវិជ្ជាសិក្សា

 • មេកានិចប្ចេកទេស
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
 • គំនូរបច្ចេកទេស
 • បច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិច
 • មូលដ្ធានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ
 • គណិតវិទ្យា
 • មូលដ្ធានគ្រឹះអេឡិចត្រូនិច
 • ម៉ាស៊ីនអគ្គីសនី( ម៉ាស៊ីន DC & AC)
 • ឧបករណ៍ និងរង្វាស់អគ្គីសនី
 • សៀគ្វីអគ្គីសនី( សៀគ្វី DC & AC)
 • ត្រង់ស្វរម៉ាទ័រមួយផាស និង បីផាស
 • គោលការណ៍ និង អនុវត្ត ឌីជីថល
 • តំហែទាំអគ្គិសនីក្នុងអគារ
 • បណ្តាញបញ្ជូន និង បំនែងចែកអគ្គិសនី
 • រចនាប្រព័ន្ធបំភ្លឺ
 • តបណ្តាញខ្សែភ្លើង
 • មូលដ្ធានគ្រឹះរៀនចំបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ
 • ប្រព័ន្ធភ្លើង
 • ប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រអគ្គិសនី
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • មូលដ្ធានគ្រឹះរៀនចំបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ
 • Alarm System
 • ថាមពល និរន្តរ៍
 • Micro Controller and Program Logic Contro
 • ប្រព័ន្ធកុងតាក់ស្វ័យប្រវត្តិ
 • គោលការណ៍ប្រព័ន្ធមីក្រូវារីអគ្គិសនី
 • Principle Micro Hydroelectric System
 • អនុវត្តរោងជាង
 • សារណា, កម្មសិក្សា និង ប្រឡងបញ្ចប់

ឱកាសការងារ

ក្រោយពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសវិស្វកម្មអគ្គិសនី អ្នកសិក្សាអាចធ្វើការងារជាអ្នកបច្ចេកទេស វិស្វកម្មអគ្គិសនី ។