អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

History of NTTI

The National Technical Training Institute was officially founded in Phnom Penh on 29/12/1999 by Sub-Degree no 109 dated 24/10/2001 in the post of the department of Ministry of Education, Youths and Sports.

The institute was originally known as Preach Kossomak Technical and Vocational Training Centre until 1999 when it became Technical Training Center. On 29/12/1999, the center was granted institute status by the Ministry of Education, Youths and Sports and has hence been known as the National Technical Training Institute.

Currently, National Technical Training Institute is a state-owned education institute under the direction of Ministry of Labor and Vocational Training, which has taken over the control of the institute since 2004. The inspiration for the establishment of this institute came from the founder’s desire to establish an educational institution to train students in theoretical and practical experiment, and academic ability.

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE