អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Undergraduate of Electrical Engineering

2.5 Years for Full-time and Part-time study
120 credits

Course Subjects:

 • Engineering Mathematics
 • Technical English
 • Engineering Measurement
 • Computer Programming
 • Logic and Sequential
 • Renewable energy
 • Technical English
 • Analog and Digital Filter
 • Micro Processor
 • Electrical Circuit
 • Industrial Equipment
 • Electronics
 • Power Electronic
 • Electrical Mechanic
 • Efficiency lighting and Day lighting
 • Electrical Circuit Analysis
 • Electromagnetic Fiend and Wave
 • Driver
 • Power System Protection
 • Engineering Safety
 • Power Distribution System
 • Transmission Line
 • Rural and Urban of Electrical
 • Power System Analysis and
 • Design
 • Economic in Energy for Medium
 • High Rise Building
 • Workshop on Energy Issue
 • Communication
 • Telecommunication Engineering Systems
 • Thesis Diploma

Career Opportunities

NTTI graduates have been well educated in both fundamental and professional knowledge to become high qualified civil engineers for the needs of society.

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK