អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Department of Civil Engineering

  • Reviews and researches to adjust the curricula to catch up the development of technology and the labor market;
  • Follows up and evaluates the students training activities of civil engineering of all level (theory and practice);
  • Cooperates with Academic Affair Office for dividing examination schedule, examining examination results, and student disciplines;
  • Continues the linkage cooperation with foreign students for changing knowledge and experiences;
  • Prepares students practicum schedule at any work field and factories;
  • Prepares and manage the process of thesis writing of students of all levels;
  • Prepares and manage the process of thesis presentation of students of all levels;
  • Prepares and manage the study tour of students;
  • Continues finding more organizations for sending all groups of students to commit practicum;
  • Manages and looks after all the equipments and materials in laboratory and workshop.

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK