អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Administration and Finance Office

 • Distributes institute mails
 • Seals official documents
 • Registers incoming and outgoing mails and keeps copies and records
 • Maintains safety, security, sanitation and cleanliness
 • Liaises with guests
 • Organizes utilities and loudspeakers
 • Writes reports outlining the institute's achievements to the Ministry of Labor and Vocational Training
 • Organizes national celebration ceremonies
 • Selects eligible students to stay in the institute's dormitory
 • Manages finances
 • Sets up the manual budgets
 • Maintains the payroll for all teaching, administrative and other staff
 • Manages overtime payment for staff
 • Manages minor maintenance and building costs
 • Managed fixed and non-fixed assets
 • Accepts the school fees paid by the students.

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK