អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Human Resource Development and International Relations Office

  • Organize and develop training program to upgrade human capacity
  • Provide human resource planning and recruitment
  • Develop strategic alliances and managing institutional partnerships and collaborations including our membership of national, regional and the international Universities’ Network.
  • Work with departments to develop their national and international agendas. This includes international agreements, funding opportunities and formation on student exchanges.
  • Manage an ongoing schedule of visit by NTTI delegations to institutions in other regions of the world.
  • Host visits by delegations from NGO, national, International universities and other public bodies to NTTI Build international profile for NTTI through visit, media coverage, event and conferences.
  • Develop and manage regional plus international opportunities for students.
  • Internationalizing the campus, the curriculum and services to staff, student, partners and stakeholders

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK