អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Department of Electrical and Electronic Engineering

  • Reviews and conducts researches to modify curricula through the development of technology and labor market;
  • Follows up and evaluates the training of students in Electrical and Electronic fields both in theories and practice;
  • Cooperates properly with Academic Affair Office to prepare a schedule for semester examination, announcing exam results, and controlling student disciplines;
  • Prepares students practicum schedule at any work field and factories;
  • Manages and looks after all the equipments and materials in laboratory and workshop;
  • Prepares and manages the process of thesis writing of students;
  • Manages the laboratory and computers;
  • Manages all the electronic and electrical systems in the institute (NTTI).

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK