អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Department of Educational Science Technical and Vocational Training

 • Teaches the teacher trainees and fee-paying students;
 • Be in charge of teacher training and capacity-upgrading programs;
 • Checks lecturers’ overtime teaching hours;
 • Prepares teacher trainees’ government scholarship;
 • Prepares the candidates’ name list for teacher training program entrance exam;
 • Prepares the teacher trainees’ name list for semester and final exams;
 • Prepares the teacher trainees’ name list for practicum;
 • Checks the teacher trainees’ discipline and institute’s regulation;
 • Prepares annual reports about the department achievements;
 • Announces training-related information (exam dates, teaching practicum);
 • Designs and issues temporary certificate for teacher trainees;
 • Verifies the teacher trainees’ graduation certificates/ diplomas;
 • Sells the entrance exam application and permission forms;
 • Copies other formal and informal documents;
 • Keeps and maintains teaching equipments such as LCDs, Overhead Projectors;
 • Keeps student files and records;
 • Provides academic transcripts;
 • Keeps records of lecturers and student attendance;
 • Establishes annual study plan.

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK