​​​​​​​​​​

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា

បេសកកម្ម

សិក្សាស្រាវជ្រាវលើកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមនិយាមគរុកោសល្យ និងស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ ការងារបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត

គោលដៅ

 • បង្កើនទំនាក់ទំនង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងផ្នែកអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងលក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ទំនាក់ទំនង មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល និង ទីផ្សារការងារ។
 • ផ្តល់នូវការធានាគុណភាព នៅក្នុងការផ្ទេរការបណ្តុះបណ្តាល នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះ បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
 • ធានាឱ្យបានថា វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅតំបន់ទីក្រុង និងជនបទនៃប្រទេស ឆ្លើយតបទៅនឹង តម្រូវការរបស់សិក្ខាកាម និងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។
 • អភិវឌ្ឍន៍ និងផ្តល់កម្មវិធីសិក្សា សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល ដែលជួយដល់អ្នកបោះបង់ចោលការសិក្សា បាន ចូលរួមចំណែកធ្វើការងារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រកួតប្រជែងសេរី ។
 • បង្កើនការទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនិយោជកទាំង ផ្នែករដ្ឋ និងផ្នែកឯកជន ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង ពីតម្លៃនៃការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងសហគ្រាស និងសាលា ។
 • ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្ស-និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ (ទទួលចុះឈ្មោះឦ ដើម្បីទទួលបាន ការងារជាក់លាក់
 • ប្រមូលព័ត៌មានការងារ ពីប្រភពផ្សេងៗដូចជា កាសែត ទស្សនាវដ្តី អ៊ិនធើណេត ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស៘
 • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់គរុនិស្សិត និងនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យា
 • បកប្រែឯកសារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង (កម្មវិធីសិក្សា )
 • រៀបចំគម្រោងវគ្គសិក្សាសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេស និងអ្នកបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលបន្ទុក គ្រប់គ្រង់ដោយ ដេប៉ាតឺម៉ង់ផ្ទាល់ ។
 • អនុវត្តកម្មវិធីស្ពានចម្លងបន្តជំនាញ (កម្មវិធីសិក្សា)
 • គ្រប់គ្រង និងពង្រឹងវិន័យសិស្ស-និស្សិត
 • ត្រួតពិនិត្យវត្តមានរបស់សិស្ស និងជូនដំណឹងដល់អាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ ក្នុងករណីសិស្ស-និស្សិតគ្រប់រូបណាម្នាក់ អវត្តមានច្រើនចំនួនកំណត់នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែលើសកម្មភាពការងារអនុវត្តន៍ កន្លងមក ។
 • ពង្រឹង និងបង្កើតកិច្ចទំនាក់ទំនង រវាងវិទ្យាស្ថានជាមួយសហគ្រាសឯកជន និងរដ្ឋ ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវតុ្ថ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈmom_somach@yahoo.com
mom_somach@yahoo.com

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៦៧ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈmeas_sarith@ntti.edu.kh
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈsokchan48@yahoo.com
sokchan@ntti.edu.kh

នាយករងផែនការស្រាវជ្រាវ និង នាវនុវត្តន៍
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទៈ 017 566 977
អ៊ីម៉ែលៈ sorphorntun@ntti.edu.kh
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE