អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

អាសយដ្ឋាន: មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ: (855) 23 883 039

លេខទូរសារ: (855) 23 883 039

អ៊ីម៉ែល: info@ntti.edu.kh

ទំនាក់ទំនង

នាយក

ឈ្មោះ: ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
លេខទូរស័ព្ទ: 012 667 753
អ៊ីម៉ែល: sothy.yok@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះ: លោក ម៉ុម សូម៉ាច
លេខទូរសារ: 012 772 828
អ៊ីម៉ែល: mom_somach@yahoo.com

នាយករងអប់រំ

ឈ្មោះ: លោក មាស សារិទ្ធ
លេខទូរស័ព្ទ: 012 567 651
អ៊ីម៉ែល: meas_sarith@yahoo.com

នាយករងសិក្សា

ឈ្មោះ: លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
លេខទូរស័ព្ទ: 012 859 901
អ៊ីម៉ែល: sokchan48@yahoo.com

នាយករងផែនការ ស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍

ឈ្មោះ: លោក ទុន សោភ័ន
លេខទូរស័ព្ទ: 017 566 977
អ៊ីម៉ែល: sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោកស្រី គ្រន គឹមលាង
ទូរស័ព្ទ:០៨៩ ៨៣៦ ៩៨៣
អ៊ីម៉ែលៈ krornkimleang@yahoo.com

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ តូច លីសុខ
ទូរស័ព្ទ:០១២​ ៩១៨ ៩៩៤
អ៊ីម៉ែលៈ lysok_touch@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ somvandorn@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោកស្រី ប៉េង លក្ខិណា
ទូរស័ព្ទ:០៧៧ ៦៧៥ ៧២៧
អ៊ីម៉ែលៈ peng.lakhena@ntti.edu.kh

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវតុ្ថ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈmom_somach@yahoo.com
mom_somach@yahoo.com

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៦៧ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈmeas_sarith@ntti.edu.kh
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈsokchan48@yahoo.com
sokchan@ntti.edu.kh

នាយករងផែនការស្រាវជ្រាវ និង នាវនុវត្តន៍
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទៈ 017 566 977
អ៊ីម៉ែលៈ sorphorntun@ntti.edu.kh
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE