អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

Contact Us

National Technical Training Institute

Address: Russian Blvd, Sangkat Teukthla Khan Sensok, Phnom Penh CAMBODIA.

Office Phone: (855) 23 883 039

Fax Phone: (855) 23 883 039

Email Address: info@ntti.edu.kh

Contact Name

Director of NTTI

Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email : sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance

Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email : mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education

Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email : meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education

Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email : ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director

Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email : peng.lakhena@yahoo.com

Head of Administration and Finance

Name : Ms.Krorn Kimleang
Mobile : 089 836 983
Email : krornkimleang@yahoo.com

Head of Technical Division

Name : Mr. Kong Thoeurn
Mobile : 012 950 546
Email : info@ntti.edu.kh

Head of Civil Engineering Department

Name : Mr. Seng Sakborin
Mobile : 092 804 868
Email : borintong@yahoo.com

Head of Information Technology Department

Name : Mr. Taing Chyuy
Mobile : 089 507 508
Email : chyuy@ntti.edu.kh

Head of Electrical and Electronic Engineering Department

Name : Mr. Yoeurn Sarem
Mobile : 092 916 663
Email : yoeurnsarem20@gmail.com

Head of Curiculum Development Division

Name : Mr. Dy Long
Mobile : 011 666 226
Email : dylong@ntti.edu.kh

Head of Department of Educational Science Technical Vocational Education and Training

Name : Mr. Touch Lysok
Mobile : 012 918 994
Email : lysok_touch@yahoo.com

Head of Learning Resources Development Division

Name : Mr. Som Vandorn
Mobile : 012 309 556
Email : som.vandorn@gmail.com

Head of Human Resource Development and International Relations Division

Name : Mr. Chrea Sesokunthearith
Mobile : 092 900 666
Email : thearith@ntti.edu.kh

Head of Research and Statistic Planning Department

Name : Mr. Man Inn
Mobile : 092 920 565
Email : inn_man@yahoo.com

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK