អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់គរុនិស្សិតបច្ចេកទេស

RAVTE INITIAL MEETING, INDONESIA_2014
MOU BETWEEN NTTI &RMUTL, CHIANG MAI THAILAND_2014
AWARDING CEREMONY ISO 9001:2008 CERTIFICATION OF TECHNICAL EDUCATION PROGRAMS TO NTTI
AWARDING CEREMONY ISO 9001:2008 CERTIFICATION OF TECHNICAL EDUCATION PROGRAMS TO NTTI
AWARDING CEREMONY ISO 9001:2008 CERTIFICATION OF TECHNICAL EDUCATION PROGRAMS TO NTTI
OPENING CEREMONY OF THE PROVINCIAL CAREER FAIR 2014 (SIEM REAP PROVICE)

His Excellency YOK SOTHY, Ph.D.
DIRECTOR OF NTTI

Welcome to the National Technical Training Institute (NTTI) - one of the leading quality institutes of technical and vocational training and education in Cambodia. The institute was officially founded by the Sub Degree No 109 dates back to 24/10/2001 under the governing of Ministry of Education, Youth and Sports.

In present day, NTTI is transferred to operate under the supervision of Ministry of Labor and Vocational Training. NTTI is a well-known and widely-recognized as it has been building its own brand-name within high quality of education and training in Cambodia and other countries since 1999. In excess of a decade, NTTI has been producing human resources of technical, vocational, engineering and technology whom are working all through the country.

Read more: Message from Director

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK