១.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសំរាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងនេះតទៅ...។ 

​​​​​​​​​​

ចក្ខុវិស័យ

ប្រែក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យពហុបចេ្ចកទេសដែលល្អប្រសើរបំផុត និងឈានមុខជាសកល លើផ្នែកអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជា។

រៀបចំអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាតាមបែបការបណ្តុះបណ្តាល ផ្អែកលើសមត្ថភាព សំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ទូទាំងប្រទេស។

♦   បណ្តុះបណ្តាល និង វិក្រឹត្យការសាស្ត្រាចារ្យ គ្រូ អប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។
♦   បណ្តុះបណ្តាលការងារគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំ បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដល់ជួរអ្នកគ្រប់គ្រង។
♦   បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សចាប់ពីកម្រិត បឋមបច្ចេកទេស រហូតដល់ឧត្តមសិក្សាបច្ចេកទេសតាម ប្រព័ន្ធអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ស្របតាមការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។
♦   បង្កើតគំរោងផលិតសម្ភារៈឧបទ្ទេសសមស្របសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។
♦  សិក្សាស្រាវជ្រាវពីគោលការណ៍បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈអន្តរជាតិពិសេសក្នុងតំបន់ដើម្បីរួមចំណែក តម្រង់ទិសដៅបណ្តុះបណ្តាល ឱ្យសមស្រប ទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារពលកម្ម ។
♦   សិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE