​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ

ពិន្ទុចុងក្រោយនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗនឹងដាក់ឱ្យដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម ៖

♦   ការចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ : ១០/១០០
♦   ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស និងមន្ទីរពិសោធន៍ : ១៥/១០០
♦   កិច្ចការស្រាវជ្រាវ : ១៥/១០០
♦   ប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស : ៦០/១០០
♦   ពិន្ទុសរុប : ១០០/១០០
ពិន្ទុផ្តល់ឱ្យសិស្ស-និស្សិតម្នាក់ៗសម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗ គឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធជាលេខ។ នៅក្នុងការគណនាមធ្យមភាគ របស់ពិន្ទុ សរុប រូបមន្តខាងក្រោមត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ ៖

ពិន្ទុសរុប  =ពិន្ទុមធ្យមនៃគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ + ពិន្ទុប្រឡងបញ្ចប់/២

និទ្ទេស A+ = 95 —100
និទ្ទេស A = 90 —94
និទ្ទេស A- = 85 —89
និទ្ទេស B+ = 80 —84
និទ្ទេស B = 75 —79
និទ្ទេស B- = 70 —74
និទ្ទេស C+ = 65 —70
និទ្ទេស C = 60 —64 និទ្ទេស C- = 50 —59
និទ្ទេស D = < 50
និទ្ទេស E = អវត្តមាននៅពេលប្រឡង

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE