១.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសំរាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងនេះតទៅ...។ 

​​​​​​​​​​

អាហារូបករណ៍ ១០០ ភាគរយ


ឯកទេស សំណង់ ចំនួនម៉ោងសិក្សា៖ 1476 ម៉ោង

ឆ្នាំទី ៖ ១

  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • អង់គ្លេស
  • វប្បធម៌
  • អប់រំកាយ
  • ពលកម្ម សំអាតនិងបរិស្ថាន
  • ជំនួញខ្នាតតូច
  • គំនូរបច្ចេកទេស
  • សុវត្ថិភាពការងារ
  • សំភារៈសំណង់
  • ការងាររៀបអិដ្ឋ

ឆ្នាំទី ៖ ២

  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • អង់គ្លេស
  • វប្បធម៌
  • អប់រំកាយ
  • ពលកម្ម សំអាត និងបរិស្ថាន
  • ជំនួញខ្នាតតូច
  • គំនូរបច្ចេកទេស
  • ការងារលើលោហៈ
  • ការងារកំបោរ និងបូក
  • ការងារគ្រឹះ-បេតុង

ឆ្នាំទី ៖ ៣

  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • អង់គ្លេស
  • អប់រំកាយ
  • ពលកម្ម សំអាត និងបរិស្ថាន
  • ជំនួញខ្នាតតូច
  • គំនូរបច្ចេកទេស
  • ការវាស់ស្ទង់
  • ការងារដំបូល
  • ការងាររៀបការ៉ូ
  • ចុះកម្មសិក្សា ប្រតិបត្តិ រោងជាង ក្រុមហ៊ុន

គំនូរបោះពុម្ព ចំនួនម៉ោងសិក្សា៖ 1476 ម៉ោង

ឆ្នាំទី ៖ ១

  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • អង់គ្លេស
  • វប្បធម៌
  • អប់រំកាយ
  • ពលកម្ម សំអាត និងបរិស្ថាន
  • ជំនួញខ្នាតតូច
  • Typing
  • Window XP
  • Microsoft Word 2007
  • Microsoft Excel 2007
  • Adobe Photoshop CS3
  • បោះពុម្ពដោយដៃ
  • Drawing

ឆ្នាំទី ៖ ២

  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • អង់គ្លេស
  • វប្បធម៌
  • អប់រំកាយ
  • ពលកម្ម សំអាត និងបរិស្ថាន
  • ជំនួញខ្នាតតូច
  • បោះពុម្ពលើកុំព្យូទ័រ
  • មូលដ្ឋានគ្រឹៈGraphic Design
  • CorelDraw X3
  • បោះពុម្ពលើផ្លាស្ទិក
  • Adobe Illustrator CS2
  • គំនូរដៃ

ឆ្នាំទី ៖ ៣

  • គណិតវិទ្យា
  • រូបវិទ្យា
  • អង់គ្លេស
  • អប់រំកាយ
  • ពលកម្ម សំអាត និងបរិស្ថាន
  • ជំនួញខ្នាតតូច
  • Quark Express 8.0
  • បោះពុម្ពលើក្រណាត់
  • Adobe Illustrator CS2
  • ចុះកម្មសិក្សា ប្រតិបត្តិ រោងជាង ក្រុមហ៊ុន

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE