​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម ពេជ សោភ័ណ ថ្លែងថាការរៀបចំកម្មវិធីនានាបានដោយសារកត្តាសន្តិភាព

សង្ក្រាន្ត NTTI (NTTI-2018 ឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំច)

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE